Chatt med Sten Sjöström, Sveriges Radio

Idag klockan 13 chattade Sveriges Radios USA-korrespondenter Ginna Lindberg och Sten Sjöström med sina lyssnare på SR:s hemsida om det politiska läget i USA.

Ginna har jag tidigare haft en ganska lång e-brevväxling med om Obamas olaglighet som USA:s president, där hon bland annat var helt oförstående för mina synpunkter att hon som journalist var satt att granska makten och inte skydda den, men idag lät hon Sten Sjöström sköta diskussionen med mig. Jag trodde att jag och mina frågor skulle bli helt och hållet ignorerade, men så blev faktiskt inte fallet. Följande blev ordväxlingen:

Magnus Johansson: Hej! Tror ni Obama kommer att kunna ställa upp för omval nästa år? Vad jag syftar på som problem är hans illegitimitet för presidentämbetet eftersom han inte är en naturligt infödd medborgare enligt grundlagens artikel 2, avdelning 1, stycke 5.

Sten Sjöström: Ingen vettig människa ifrågasätter att Obama är född på Hawai och därmed alltså har rätt att vara amerikansk president. Så han ställer alltså upp för omval, det finns ingen demokrat som utmanar honom.

Och lite senare:

Magnus Johansson: Sten Sjöström: ”Jag tror det är 50-50 om Obama har chans att bli omvald.” Tror du verkligen det? 50-50 för att USA ska välja om en olaglig president?

Sten Sjöström: Obama är som sagt inte. I opinionsundersökningarna som de ser ut nu har Obama en hyfsad chans att bli omvald men allt kan förstås ändras till valdagen.

Observera Sten Sjöströms ord  ”Ingen vettig människa ifrågasätter att Obama är född på Hawai och därmed alltså har rätt att vara amerikansk president.” Jag prövade med att omgående fråga honom varför ingen vettig människa ifrågasätter så kallade födelsebevis som bara existerar som PDF-filer i original. Jag frågade också vad Obama ”som sagt” inte var. Naturligtvis fick jag inga svar, utan kort därefter gick chattmoderatorn in och meddelade att de inte tog emot fler frågor.

Sveriges Radios medarbetare lyckades skämma ut sig en gång till. Kan det vara enbart dumhet, kanske kombinerad med ”den vita skulden” som orsakar detta beteende, eller är det en del av en enorm mörkläggning?

Annonser

Riksdagens ombudsmän saknar tänder och några andra saker

Den 4 november fick jag följande svar från Riksdagens ombudsmän, mera kända som Justitieombudsmannen (JO):

RIKSDAGENS OMBUDSMÄN

BESLUT

2011-11-02

Diarenummer 5428-2011

Magnus Johansson

Er anmälan till JO

Ni har anmält Myndigheten för radio och tv till JO.

Er anmälan har granskats, se bifogad information.

Ärendet avskrivs från vidare handläggning.

Per Lagerud
Byråchef

Anna Sellin
Föredragande

JO skickade även med en bilaga:

RIKSDAGENS OMBUDSMÄN

Information om handläggningen hos JO

JO:s granskning är inriktad på att grundlagens krav på saklighet och opartiskhet iakttas samt på att grundläggande fri- och rättigheter respekteras. I centrum står myndigheternas sätt att handlägga ärenden och i övrigt utföra sina uppgifter, snarare än deras bedömningar av enskilda sakfrågor. JO kan inte ändra domar eller beslut och inte heller bestämma om skadestånd.

Det kommer många anmälningar till JO. Alla granskas av erfarna jurister. Därefter belutas vad som ska göras, t.ex. om anmälan ska skrivas av, överlämnas till annan myndighet eller tas upp till vidare utredning. JO:s beslut behöver inte motiveras och kan inte överklagas. Att en anmälan skrivs av är inte samma sak som att den ansetts obefogad.

På grund av det stora antalet ärenden måste ett beslut om avskrivning formuleras mycket kortfattat, men det grundas i allmänhet på ett eller flera av nedanstående skäl.

  • Anmälan gäller missnöje med en myndighets beslut. – Beslut kan ofta överklagas till en högre instans och JO:s prövning bör inte föregripa eller ersätta detta. Beslut bygger dessutom ofta på bedömningar. I bedömningsfrågor kan man ha olika uppfattningar utan att någon av dem behöver vara felaktig.
  • Anmälan innehåller alltför knapphändiga uppgifter eller är svår att tyda.
  • Anmälan avser händelser eller förhållanden som ligger långt tillbaka i tiden (sådant som inträffat för mer än två år sedan utreds i princip inte).
  • Det har inte framkommit annat än att den som anmälts i väsentliga delar har handlat på ett korrekt sätt eller så har myndigheten själv rättat till det anmälda missförhållandet
  • Det finns inte tilräckliga skäl för JO att ta upp ärendet, trots att gällande regler inte har följts i alla delar.
  •  Anmälan gäller något som JO inte har till uppgift att granska.

JO kan eller vill eller törs inte göra något åt ärendet men säger samtidigt att det inte behöver betyda att det är obefogat och att man inte vill föregripa en rättslig prövning.

OK, då får det bli rättslig prövning. Återkommer.