Justitieombudsmannen nästa

Som väntat kunde inte Granskningsnämnden för radio och TV motivera eller diskutera sitt korrupta beslut att inte pröva min anmälan av Sveriges Radios Ekot för att Ekot i sin rapportering om USA utelämnat den viktiga informationen att Obama är olaglig som president och att nyhetsprogrammet därmed brutit mot radiolagens krav på saklighet.

Granskningsnämndens vice ordförande, Henrik Jermsten, som ensam fattade beslutet att inte pröva min anmälan, är en före detta punkrockare i banden DT and The Stoodes och Easy Action, numera ledamot av Högsta Förvaltningsdomstolen, ledamot i nämnden för Valmyndigheten, tidigare rättssakkunnig och kansliråd på Justitiedepartementet. Han lät Granskningsnämndens föredragande jurist Lottie-Ann Lindström meddela att om jag inte var nöjd med deras myndighetsutövning är det Justitieombudsmannen jag bör vända mig till. Idag har jag således till slut lämnat in min anmälan av Granskningsnämnden för radio och TV till Justitieombudsmannen. Låt oss se om sanning och rättvisa har bättre framgång där.

Mera om bandet The Stoodes och Henrik Jermstens därstädes intellektuella omgivning i början av 1980-talet kan man läsa på http://www.stoodes.com. Rekommenderas. Henrik Jermsten finns där omnämnd under smeknamnet ”2meter”.

Annonser

Obama korrumperar det mesta

USA:s så kallade president, Barack Hussein ”The long-legged mack daddy” Obama korrumperar det mesta, till och med Granskningsnämnden för radio och TV.

Den 18 augusti 2011 gjorde jag till Granskningsnämnden för radio och TV en anmälan av Sveriges Radios nyhetsprogram Ekot för att de brutit mot radiolagens krav på saklighet genom att utelämna viktiga uppgifter i sin rapportering; Ekot har nämligen inte talat om för sina lyssnare att Barack Obama var olaglig som presidentkandidat och därigenom nu även är det som president.

Den 12 september 2011 fick jag besked om att min anmälan inte skulle prövas. Detta motiverades med …

För att effektivt utnyttja myndighetens och granskningsnämndens resurser behöver nämnden prioritera vissa anmälningar. Detta innebär att alla anmälningar inte kan prövas. Din anmälan kommer inte att prövas av nämnden.

Denna motivering präglas dock av både feghet och okunskap eftersom den inte går in på själva sakfrågan i min anmälan. Egentligen är den ingen motivering alls. Jag överklagade detta beslut med hänvisning till granskningsnämndens egna regler att anmälningar av principiell betydelse och enskildas personliga intressen alltid ska prövas.

Den 20 september 2011 fick jag besked av Anna Wing på Granskningsnämnden för radio och TV som innebar ett erkännande av att man inte hade följt sina egna regler och att ärendet hade lagts upp som begäran om omprövning; föredragande var nu Lottie-Ann Lindström.

Den 7 oktober tyckte jag det var dags att få reda på läget i ärendet så jag skrev och frågade och fick den 10 oktober till svar av Lottie-Ann Lindström att nämnden hoppades kunna fatta ett beslut de närmaste dagarna.

Den 11 oktober 2011 skickade så Granskningsnämnden för radio och TV sitt beslut vilket dock föreföll, och fortfarande förefaller mig, ologiskt och svårt att förstå, eller vad säger mina läsare om följande beslut?

BESLUT

2011-10-10
Dnr: 11/02910

SAKEN
Begäran om omprövning av granskningsnämndens beslut den 30 augusti 2011 att inte pröva anmälan i ärende 11/02171

BESLUT
Granskningsnämnden ändrar inte beslutet.

BAKGRUND
Magnus Johansson har i en anmälan till granskningsnämnden kritiserat att programmet Ekot aldrig nämnt i något reportage att Barack Obama var olaglig som presidentkandidat och nu är olaglig som president. Granskningsnämnden beslutade den 30 augusti 2011 att inte ta upp Magnus Johanssons anmälan till prövning. Magnus Johansson har begärt omprövning och yrkat att hans anmälan ska prövas eftersom den, enligt honom, tar upp en fråga av högsta principiella betydelse som dessutom berör många personers enskilda intressen.

GRANSKNINGSNÄMNDENS BEDÖMNING
Granskningsnämnden kan inte finna att det Magnus Johansson anfört ger anledning att ändra beslutet.

Detta beslut har fattats av granskningsnämndens vice ordförande Henrik Jermsten efter föredragning av Lottie-Ann Lindström.

Henrik Jermsten

Lottie-Ann Lindström

Detta är en elektronisk kopia av beslutet. Namnunderskrifter finns på originalhandlingen som förvaras hos myndigheten.